کار با صفحه کلید در نرم افزار word 2007

معرفی برخی از کار هایی که با صفحه کلید می توان انجام داد ( کلید های میانبر ) :

١ -کلید Delete درتایپ فارسی: حرف جلوي مکان نما را حذف می کند.

2-کلیدSpace Back :در تایپ لاتین و فارسی حرف قبل از مکان نما را حذف می کند.

3 -کلیدSpace :یک فضاي خالی ایجاد می کند.

4 -کلید Enter :مکان نما را به خط بعـد انتقـال مـی دهـد.(ایجـاد سـطر جدیـد) ضـمناً کلیـد

Enter براي ایجا پاراگراف نیز استفاده می شود.

5 -کلیدهاي shift +Alt : براي سوئیچ از حالت فارسی به انگلیسی و بالعکس به کار می رود.

6 -کلیدهاي Shift +Ctrl : سمت راست: علاوه بر تغییر حالت تایـپ، مـتن را از سـمت چـپ

تنظیم می کند. (تایپ فارسی)

7 -کلیدهاي Shift +Ctrl : سمت چپ: علاوه بر تغییر حالت تایـپ، مـتن را از سـمت راسـت

تنظیم می کند. (تایپ لاتین)

8-کلید Shift : اگر به همراه کلیدهاي دو وضعیتی اسـتفاده شـود، علامـت بـالائی کلیـد تایـپ

می شود.

9 -دکمه End : مکان نما را به انتهاي خط جاري منتقل می کند.

10 -دکمه Home : مکان نما را به ابتداي خط جاري منتقل می کند.

11 -دکمه هاي End +Ctrl :براي انتقال مکان نما یه انتهاي سند به کار می رود.

12 -دکمه هاي Home + Ctrl :براي انتقال مکان نما یه ابتداي سند به کار می رود.

13 -کلیدهاي جهتی: کلیدهاي جهتی رو به چپ و راست براي انتقال مکـان نمـا بـه کارکترهـاي

قبلی یا بعدي و کلیدهاي جهتی رو به بالا و پایین انتقال مکان نما بـه سـطر قبـل و بعـد بـه کـار

می رود.

14 -Ctrl +کلیدهاي جهتی چپ و راست : براي انتقال مکـان نمـا بـه اول کلمـه بعـدي و قبلـی

استفاده می شود.

15 -Ctrl +کلیدهاي جهتی بالا و پایین: براي انتقال مکان نما به پاراگراف قبلی و بعدي اسـتفاده

می شود.

16 -up Page + Ctrl :براي انتقال مکان نما به ابتداي صفحه قبلی استفاده می شود.

http://www.dastjerdi.ir

٧

17 -down Page + Ctrl :براي انتقال مکان نما به صفحه بعد استفاده می شود.

براي تایپ برخی از علائم همانند ، وّ وً و ... می بایست از کلیدهاي زیر استفاده کنید:

علامت ، : کلیدهاي T + Shift.

علامت ً : کلیدهاي Q + Shift.

علامتٌ : کلیدهاي W + Shift.

علامت ٍ– : کلیدهاي E + Shift.

علامتَ : کلیدهاي A + Shift.

علامتُ : کلیدهاي S + Shift.

علامت ِ- : کلیدهاي D + Shift.

علامت ؛ : کلیدهاي Y + Shift.

علامت ّ-: کلیدهاي F + Shift.

کلمه ریال : کلیدهاي R + Shift.

نظرات
 • Romaier
  Romaier ۳ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۱۳

  چقدر خوب خیلی به دردم خورد خسته نباشید


 • ♥AMIR♥
  ♥AMIR♥ ۴ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۳۵

  فوق العاده تکراری بود و در هر سایتی که در مورد تایپ مطلبی دارد یافت می شود


ارسال نظر

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود / عضویت
تایپایران
 • با وجود تایپایران به راحتی پروژه های تایپ در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
 • تایپایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران تایپیست کارآفرینی ایجاد کند.
 • تایپایران یک پشتوانه قوی برای تمام تایپ و تکثیری ها، کافی نت ها و مراکز خدمات تایپی است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تایپایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران